Fakta om föreningen

Initiativ till grundandet av Dragsfjärds hembygdsförening rf togs på ett möte i Kärra café den 23.3.1961 och föreningen grundades 1962. Den 21.2.1963 registrerades föreningen med hemort Kimitoön, Sydvästra Finland.

Föreningens upphovsman och eldsjäl, Alfons Lindgren (född 16.7.1902), fungerade som föreningens ordförande från grundandet till sin död 1983.

Syftet med föreningen och dess verksamhetsformer framgår av § 2 i stadgarna:

"Föreningens syfte är att verka för bevarandet av gammal bygdekultur, dess traditioner och minnen, samla och uppteckna gamla ortsnamn samt dessutom bedriva naturskyddsverksamhet såväl i traditionsbetonad som nutida bemärkelse.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att anordna föredrag och diskussionstillfällen, utredningar angående gammal bebyggelse och bostadsförhållanden samt göra förslag om fredning av områden eller föremål av kulturhistoriskt värde."