Årsmötet hölls den 5.3.2018 kl 18.00 i Kärra café.

Föredragningslista

§ 1.Mötet öppnas

§ 2.Val av ordförande och sekreterare för mötet samt 2 protokolljusterare, tillika rösträknare

§ 3.Mötets laglighet och beslutförhet

§ 4.Godkännande av föredragningslistan

§ 5.Verksamhetsberättelse för 2017

§ 6.Verksamhetsgranskarnas redovisning

§ 7.Fastställande av bokslut för 2017 och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga

§ 8.Val av ordförande

§ 9.Val av medlemmar i styrelsen i stället för de avgående och val av en verksamhetsgranskare och en suppleant

§ 10.Beslut om medlemsavgiftens storlek

§ 11.Beslut angående medlemmar som inte betalat medlemsavgift de två senaste åren

§ 12.Godkännande av verksamhetsplan för 2018

§ 13.Godkännande av budget för 2018

§ 14.Övriga anmälda ärenden

§ 15.Mötet avslutas

Motioner till årsmötet anmäls till styrelsen senast den 1.3 för att vi ska hinna förbereda dem före mötet. Skicka gärna ditt/dina förslag via e-post: dfj.hembygd@gmail.com, alternativt per telefon: 040-746 17 43 (ordf).

Tack vare valkommitténs arbete finns det förslag på personer som ersätter de avgående, men andra förslag är givetvis välkomna. Väl mött den 5.3!

PS.Om du har en e-postadress, vore vi mycket tacksamma för att få den. Skicka i så fall ett mejl till dfj.hembygd@gmail.com så registreras den. Tack på förhand! :-)